Jak samorządy mogą pomóc?

pomoc przedsiebiorcomPrzedsiębiorcom. Nie jest bowiem zaskoczeniem twierdzenie, iż Mikro i Małe Firmy utrzymują nie tylko Polskę, ale także polskie samorządy.

Aż 96 proc. mikro firm zapewnia 75 proc. wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51 proc. zysku gospodarki kraju. Podatki płacone przez firmy oraz zatrudnionych przez nie pracowników stanowią główne źródło dochodów samorządów, a poziom przedsiębiorczości ma ogromne znaczenie dla mieszkańców samorządów, gdyż także decyduje o sytuacji na rynku pracy.

Zatem samorządy pomagając firmom dbają także o siebie!

Samorządy, a w szczególności gminy,  mogą prowadzić kreatywną politykę gospodarczą polegającą przede wszystkim na wykorzystaniu instrumentów pomocy publicznej w formie ulg i zwolnień podatkowych. Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wymienia m.in. ordynacja podatkowa, a szczegółowo warunki udzielania pomocy zostały zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 kwietnia 2007 roku.  Jak owe przepisy wyglądają w praktyce? W jakich sytuacjach samorządy kierują pomoc do przedsiębiorców?

Najczęściej stosowane są zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków i budowli powstałych lub rozbudowanych w wyniku inwestycji. W małych firmach przeprowadzone inwestycje mogą powodować „zadyszkę” finansową, związaną np. z obsługą kredytów zaciągniętych na rozbudowę przedsiębiorstwa.  Samorząd może pomóc „odetchnąć” firmom, które chcą się rozwijać. Wówczas to najprościej jest zastosować ulgi podatkowe – w podatku od nieruchomości, od środków transportowych czy w podatku rolnym – czyli: rozłożyć je na raty, odroczyć termin zapłaty podatku i zaległości podatkowej albo umorzyć zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę. Taka sama pomoc może dotyczyć użytkownika wieczystego i rozłożenia na raty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste lub rozłożenia na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Podobna pomoc powinna być udzielona także na dobrze umotywowany wniosek przedsiębiorcy. Przykładowo w czasie restrukturyzacji przedsiębiorstwa lub w sytuacji, gdy banki zdecydowały się na odroczenie spłaty zadłużenia. Niezwykle ważna jest taka pomoc, gdy tworzone są nowe miejsca pracy, lub gdy gminie zależy na rozwoju konkretnej branży przemysłowej (np. w Krośnie branża lotnicza).

Często samorządy pomagają bezpośrednio, w formie dotacji, dofinansowując pracodawcom koszty kształcenia pracowników lub zwracając pracodawcom koszy wyposażenia nowego stanowiska pracy. Programy unijne pozwalają pozyskać na takie działania znaczne środki, szczególnie gdy tworzenie miejsc pracy dotyczy osób niepełnosprawnych. Największe wsparcie w tym zakresie realizowane jest w ramach działań Powiatowych Urzędów Pracy. Urzędy oferują  także jednorazowe środki na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej.

Gminy często stosują zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków położonych na terenach reprezentacyjnych w mieście, w których w określonym czasie wykonano remont elewacji. Wiele firm położonych jest przy głównych miejskich ulicach, w centrach miast, czy też w pobliżu magistratu. Jest to zatem także element dbania o wizerunek miasta.

Moim zdaniem zwolnieniu powinny podlegać zawsze budynki wpisane do rejestru zabytków zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli utrzymywane i konserwowane są zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz jeżeli przeznaczono na modernizację i remonty tych budynków w danym roku konkretną, ustaloną przez samorząd kwotę pieniężną. Dotyczyć to powinno również gruntów i budowli związanych z budynkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Oczywiście to tylko przykłady. Trzeba pamiętać, iż skorzystanie z pomocy powinno być uzależnione od spełnienia ściśle określonych warunków. Ustalane ograniczenia są różnorodne:

  • Prowadzenia działalności na terenie określonego samorządu i tam płacenie podatków.
  • Ulgi mogą dotyczyć konkretnej wartości przeprowadzonej inwestycji. Przykładowo od podatku zwolnione są budynki i budowle, rozbudowane w wyniku inwestycji, której wartość nie przekracza kwoty 1 mln złotych netto.
  • W sytuacji gdy inwestycja przyczyni się do utworzenia konkretnej ilości nowych miejsc pracy.
  • Zawsze ustalane są ograniczenia czasowe – np. zwolnienie przysługuje na okres 5 kolejno po sobie lat, liczonych od następnego roku, w którym zakończono inwestycję.
  • Czasmi ustala się maksymalną kwotę pomocy – czy to w roku podatkowym, czy też w kilku latach. Niektóre samorządy jej wysokość uzależniają od rodzaju uzyskanej pomocy lub od branży w której przedsiębiorstwo działa.
  • Często uzyskanie pomocy uzależnia się od terminowości regulowania innych zobowiązań wobec samorządu, ZUS, banków i organów skarbowych.

Fot: biznes.interia.pl