Prezydencki projekt ustawy o współdziałaniu w JST

palac-prezydentaKancelaria Prezydenta RP ogłosiła konsultacje społeczne w sprawie nowej wersji projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Potrwają one do 11 lutego br.

Nowy projekt ustawy przewiduje m. in.:

– doprecyzowanie charakteru stanowiska wójta, starosty i zarządu województwa poprzez dopisanie, że nie stanowią oni jedynie organu wykonawczego danej jednostki samorządu terytorialnego, lecz również organ zarządzający,

– ustalenie konsekwencji niewskazania przez klub radnych przedstawiciela do składu komisji rewizyjnej,

– stworzenie możliwości łączenia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mandatem senatora,

– wprowadzenie obowiązku podawania do publicznej wiadomości projektów uchwał,

– wprowadzenie jako zasady głosowania imiennego w organach stanowiących,

– umocowanie przewodniczącego rady do występowania w imieniu gminy w sprawach sądowych, w których przeciwnikiem procesowym gminy będzie lub jest osoba piastująca funkcję organu wykonawczego lub w nim zasiadająca.

Projekt nowej ustawy przewiduje ponadto zmianę przesłanek wyłączenia radnego od głosowania, przyznanie pracodawcy radnego prawa do zaskarżenia do sądu administracyjnego uchwały rady o wyrażeniu zgody na rozwiązanie stosunku pracy z tym radnym.

Stworzona ma być możliwości powoływania związków celowych gminno-powiatowych, jak również wprowadzenie możliwości ustanawiania ulg w opłatach za korzystanie z instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

To oczywiście nie jedyne zmiany. Projekt ustawy znajduje się na stronie prezydent.pl