Podatek od deszczu

   Niektóre miasta w Polsce wprowadzają na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tzw. podatek od deszczu. Służy on przede wszystkim pokryciu kosztów eksploatacji sieci wodno-kanalizacyjnej, ale podatek ten to nie tylko większe wpływy do budżetu, lecz także uczenie mieszkańców podstaw ekologicznych.

 

  Podatku nie płacą ci, co nie odprowadzają wód opadowych i roztopowych do kanalizacji. Dlatego w celu uniknięcia zbyt dużych opłat można się spodziewać działań zmierzających do innego zagospodarowania takich wód. Przykładowo można przekierować ujścia rynien i nawadniać pobliski teren, bądź gromadzić wodę i wykorzystać ją do innych celów.