Inspekcje do likwidacji

   Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie pilnym pracuje nad pomysłem likwidacji 11 inspekcji. Projekt, którego pomysł wyszedł od wojewodów jest na etapie konsultacji wewnętrznych w ministerstwie. Dzięki temu przewiduje się znaczne oszczędności na obsłudze kadrowo-księgowej, która teraz jest osobna dla każdej z tych inspekcji. Zatrudnione w inspekcjach osoby na stanowiskach merytorycznych mają zostać przeniesione do urzędów wojewódzkich, które przejmą kompetencje likwidowanych jednostek. Wojewodowie odpowiadają bowiem za stan porządku publicznego, dlatego te wszystkie inspekcje będą zespolone pod ich zwierzchnictwem. Dzięki temu będą działały sprawniej i oszczędniej.

 

Z dniem wejścia w życie ustawy zostaną zlikwidowane:

– wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,

– wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej,

– wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa,

– kuratoria oświaty,

– wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne,

– urzędy ochrony zabytków,

– wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

– wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego,

– wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne,

– wojewódzkie inspektoraty transportu drogowego,

– wojewódzkie inspektoraty weterynarii.