Dochody z inwestycji komunalnych

   W dzisiejszych czasach miasta przeprowadzają wiele inwestycji, które są niezbędne do ich funkcjonowania, lecz niestety generują duże koszty nie tylko budowy, ale też ich utrzymania. Należą do nich drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze.

 

   Ustawa o gospodarce nieruchomościami daje możliwość uzyskania dodatkowych dochodów do budżetu jednostek samorządu terytorialnego poprzez sięgnięcie do kieszeni właścicieli nieruchomości, które zyskały na wartości dzięki miejskim inwestycjom. Ustawa przyznaje gminom prawo do pobierania tzw. opłat adiacenckich.

 

   Wysokość opłaty jest uzależniona od wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. Uchwałę podejmuje Rada Miasta jako stały procent od wzrostu wartości nieruchomości. Opłata może być rozłożona do spłaty na raty, maksymalnie na okres 10 lat.