Ograniczanie deficytu samorządów

Ministerstwo finansów przedstawiło projekt ustawy określającej dopuszczalne zadłużenie gmin, powiatów i województw. Zgodnie z nim, suma deficytów poszczególnych JST i ich związków oraz wyników poszczególnych samorządowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych na dany rok budżetowy nie może być wyższa docelowo niż 8 mld zł. Wyjątkiem mają być lata 2012 i 2013, kiedy to limit ma wynosić odpowiednio 10 mld zł i 9 mld zł.

Oprócz mechanizmu ograniczania deficytu sektora samorządowego, który funkcjonowałby począwszy od 2012, zaproponowano zmiany do ustawy o finansach publicznych. Najważniejsze z nich to:

1. Utrzymanie limitu 60% długu JST, z tym, że wyłączenia dla kredytów unijnych tylko do kwoty otrzymywanej refundacji. Analogiczne wyłączenia w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit spłaty zobowiązań).

2. Wprowadzenie regulacji nakładających odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w przypadku przekroczenia przez JST poziomu długu, spłaty zobowiązań lub niezachowania wyniku budżetu.

3. Dodanie delegacji do wydania rozporządzenia przez MF, określającego zakres danych i objaśnień ujętych w wieloletniej prognozie finansowej oraz częstotliwość i formę przekazywania tych danych do MF.

4. Zwiększenie zakresu informacji o wynik prognozowany przez samorządowe osoby prawne należące do sektora finansów publicznych.

5. Zmiany uelastyczniające gospodarkę finansową JST bądź doprecyzowujące dotychczasowe przepisy:

– organ stanowiący JST zostanie uprawniony do podjęcia uchwały na podstawie, której będzie możliwe odstąpienie od dochodzenia lub egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym od osób fizycznych i prawnych, jeżeli nie są one związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

– rozszerzenie uprawnień MF do żądania od jednostek sektora finansów publicznych lub od organów nadzoru nad działalnością tych jednostek dodatkowych informacji o bieżącym i prognozowanym zadłużeniu nadzorowanych lub podległych jednostek oraz o jego strukturze, jak również informacji o bieżącym i prognozowanym deficycie nadzorowanych lub podległych jednostek oraz o sposobie jego sfinansowania,

– wnioskodawca zgłaszając propozycje zmiany do projektu uchwały budżetowej lub uchwały budżetowej będzie zobowiązany do przedstawienia przewidywanych skutków finansowych propozycji oraz wskazać źródło sfinansowania, jeżeli propozycja pociąga za sobą obciążenie budżetu JST,

– wprowadzony będzie wymóg dla JST do przekazywania projektu uchwały budżetowej JST, projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej JST oraz uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy JST w sprawach budżetu, wieloletniej prognozy finansowej JST i ich zmian – do regionalnych izb obrachunkowych,

– obniżona zostanie minimalna wymagana wysokość rezerwy celowej tworzonej w budżecie JST na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,

– zmianie ulegną regulacje ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w celu ułatwienia zarządzania przedszkolami, szkołami i placówkami oświatowowychowawczymi, jak również zmniejszenia wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich administrowanie,

– zmianie ulegną regulacje ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne w celu zracjonalizowania kosztów oświetlenia ulic.

Więcej: samorzad.pap.pl