Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym

Mapa-rozwoju-spolecznego-PolskiNa zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego powstał w ubiegłym roku raport, który szczegółowo informuje o rozwoju społecznym poszczególnych polskich powiatów.

Pomiar rozwoju społecznego powinien koncentrować się na trzech istotnych elementach ludz­kiego życia: zdrowie, edukacja oraz poziom dochodu – zamożność. Zdrowie – oczekiwana dalsza długość trwania życia noworodka, zagregowany współczynnik zgonów na nowotwory i choroby serca. Edukacja – odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej, średnia z wyników egzaminu gimnazjalnego. Zamożność – średni poziom dochodów mieszkańców. Bardzo istotnym elementem badania jest wykształcenie, gdyż jest ono ważnym czynnikiem sukcesu zawodowego, a tym samym wyższych dochodów.

Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie m.in. takich wniosków:

  1. W Polsce najwyższy poziom rozwoju społecznego występuje w metropoliach, dużych mia­stach i na obszarach wokół nich.
  2. Najniższy poziom rozwoju społecznego występuje w powiatach o charakterze wiejskim.
  3. Poziom rozwoju społecznego nie zależy tylko od dochodu i zamożności mieszkańców powia­tów. Bardzo ważny jest też poziom kapitału ludzkiego, który zależy głównie od edukacji.
  4. Badanie potwierdziło silny związek rozwoju społecznego z wysokością wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Inwestycje w edukację oraz umiejętności są jednym z najistotniejszych czynników zwiększającym dochody i zdrowie osób wdanej społeczności.
  5. Często wpływ na wysoką dynamikę rozwoju społecznego mają specyficzne inwestycje w danym regionie np. powstanie nowego szpitala specjalistycznego lub połączenia komunikacyjnego

Poziom rozwoju społecznego nie jest najlepszym miernikiem poziomu życia, choć jest z nim dość silnie skorelowany i moim zdaniem dość dobrze odzwierciedla stan faktyczny. Mocno spłycając wymowę raportu można stwierdzić, iż w Polsce najlepiej żyje się w Warszawie, a najgorsza sytuacja ma miejsce w powiecie suwalskim.

A powiat ełcki? Nasz samorząd w tym raporcie umiejscowiony jest na 162 miejscu na 350 badanych powiatów. Mniej więcej w środku tabeli. Niemniej należy zauważyć postęp w poprzednich dwóch latach obejmujących badanie – było to 213 miejsce, a potem 194. Oby tendencja się utrzymała.

Fot: Mapa rozwoju społecznego Polski