Wiemy jak. Propozycje Polski 2050 w kwestii rozdziału Państwa i Kościoła.

Czy relacje Państwo – Kościół można uporządkować nie prowokując “wojny domowej”?

 • Kodeks dobrych praktyk – regulujący zasady postępowania urzędników państwowych w stosunku do obrzędów religijnych. Szczegółowo określający, kiedy urzędnik będzie mógł w nich uczestniczyć, a kiedy nie.
 • Szczegółowy audyt i określenie zasad dotyczących przepływów środków finansowych Państwo – Kościół. Pieniądze nie mogą być przekazywane niezgodnie z procedurami,  w sposób niejasny i nietransparentny.
 • Ostateczne zamknięcie kwestii dawnych rozliczeń i odszkodowań finansowych w stosunkach Państwo – Kościół.
 • Zapis o Konkordacie powinien zniknąć z Konstytucji.
 • Zmiana tzw. deklaracji interpretacyjnej do Konkordatu, regulującej stosunki Państwo – Kościół, tak aby była dostosowana do współczesnej rzeczywistości.
 • Powstanie w prokuraturze specjalnej komórki do ścigania wyłącznie przestępstw pedofilii. Państwowa Komisja ds. Pedofilii zobowiązana byłaby do przedstawiania szczegółowego raportu dotyczącego tej patologii.
 • Prawo do wspierania kościoła i związków wyznaniowych ma należeć do obywateli, a nie państwa. Nie wolno finansować w sposób bezpośredni kościołów z budżetu państwa. Powinien powstać przepis o dobrowolnym finansowaniu przez obywateli, np. odpis od płaconego podatku dochodowego w wysokości 0,3 – 0,5 proc.
 • Likwidacja Funduszu Kościelnego.
 • Przestrzeganie prawa każdego obywatela do pochówku. Samorządy powinny mieć kontrolę i wpływ na ustalanie cen pochówków także na cmentarzach niekomunalnych.
 • Likwidacja etatowych kapelanów we wszelkich instytucjach, poza służbami mundurowymi (poza wojskiem, policją i strażą graniczną).
 • Jest też propozycja do dyskusji zniesienia stopni kapelanów i obowiązku ukończenia przez nich studiów podyplomowych jeżeli chcą pracować w więziennictwie.
 • O sposobie przeprowadzenia i wymiarze godzin lekcji religii ma decydować społeczność szkolna.
 • Usunięty powinien zostać przepis mówiący o zgodzie biskupa przy zmianie liczby godzin zajęć z religii.
 • Rezygnacja z oceny religii na świadectwie szkolnym.
 • Do dyskusji wprowadzenie zasady partycypacji kosztów lekcji religii pomiędzy samorząd a kościoły i związki wyznaniowe.
 • Obniżenie wieku, w którym młody człowiek samodzielnie mógłby decydować czy uczęszczać na lekcje religii, czy też nie. Proponuje się początek szkoły średniej, czyli 15 lat.
 • Obowiązkowe zajęcia z etyki i filozofii.
 • Zmiana zapisu art. 196 k.p.k. dotyczącego obrazy uczuć religijnych. Mogłoby to być wyłącznie przestępstwo z prywatnego powództwa, jako dochodzenie skarbowe. Nie wolno byłoby w żaden sposób ograniczać wolności osobistej z tego tytułu.