Poseł Andrzej Orzechowski w konkretach

Interpelacje:

1. Interpelacja w sprawie szkód powodowanych przez bobry.

2. Interpelacja w sprawie prawa cudzoziemca do zakupu lokalu w budynku wielorodzinnym z udziałem w drodze wewnętrznej

3. Interpelacja w sprawie uznania wkładu własnego do projektu unijnego klastra za podlegający ustawie o podatku od towarów i usług.

4. Interpelacja w sprawie prac nad projektem ustawy dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi.

5. Interpelacja w sprawie harmonogramu realizacji planowanych inwestycji drogowych w woj. warmińsko-mazurskim.

6. Interpelacja w sprawie możliwości zmiany obowiązujących regulacji prawnych umożliwiających zwiększenie wykorzystania trakcji kolejowych w celu zmniejszenia ciężarowego transportu samochodowego na polskich drogach.

7. Interpelacja w sprawie zakazu konsultacji w szpitalu, w przypadku gdy specjalista prowadzący indywidualną praktykę ma podpisany kontrakt z NFZ.

8. Interpelacja w sprawie zamykania składowisk odpadów, gdy nowe nie zostały wybudowane, ale są już w trakcie realizacji.

9. Interpelacja w sprawie przyszłości stada ogierów w Kętrzynie.

10. Interpelacja w sprawie zmiany statusu drogi wojewódzkiej nr 677 Ostrów Mazowiecka – Łomża na drogę krajową.

11. Interpelacja w sprawie sposobu naliczania podatku od nieruchomości dla firm prowadzących farmy wiatrowe.

12. Interpelacja w sprawie możliwości wykreślenia hipoteki kaucyjnej.

13. Interpelacja w sprawie agroenergetyki w Polsce.

14. Interpelacja w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

15. Interpelacja w sprawie uruchomienia przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rządowego programu zwalczania choroby Aujeszkyego.

16. Interpelacja w sprawie polityki podatkowej rządu w zakresie stawki podatku od towarów i usług.

17. Interpelacja w sprawie zmian w PKP.

18. Interpelacja w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych objętych PROW.

19. Interpelacja w sprawie spółki Polski Cukier SA.

20. Interpelacja w sprawie wysokości renty strukturalnej dla rolników.

21. Interpelacja w sprawie cen zbóż na rynku krajowym i rynkach sąsiednich, np. niemieckim, za tonę zboża ekologicznego.

22. Interpelacja w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego wywozu nieczystości za pomocą własnego środka transportu.

23. Interpelacja w sprawie degradacji rybostanu jezior mazurskich.

24. Interpelacja w sprawie niemieckich roszczeń rewindykacyjnych.

25. Interpelacja w sprawie liczby przejść na granicy polsko-rosyjskiej.

26. Interpelacja w sprawie realizacji narodowego programu „Boisko w mojej gminie”.

27. Interpelacja w sprawie realizacji narodowego celu wskaźnikowego.

28. Interpelacja w sprawie utylizacji zużytych opakowań leków weterynaryjnych.

29. Interpelacja w sprawie rozwoju infrastruktury gazowej na terenie Warmii i Mazur, w szczególności powiatu ełckiego i powiatów sąsiednich.

30. Interpelacja w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

31. Interpelacja w sprawie przepisu ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczącego miejsca przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy.

32. Interpelacja w sprawie przyspieszenia budowy drogi nr 16 Olsztyn-Ełk-Augustów.

33. Interpelacja w sprawie zaniżonego poziomu finansowania usług szpitalnych i specjalistycznych w woj. warmińsko-mazurskim.

Zapytania:

 1. Zapytanie w sprawie uwzględnienia Ełku przy przekazywaniu spółki PKS Suwałki.
 2. Zapytanie w sprawie realizacji projektu pl. ID i możliwości jego połączenia z projektem RUM II.
 3. Zapytanie w sprawie funkcjonowania po 1 stycznia 2010 r. wysypisk śmieci spełniających normy techniczne do składowania i obróbki śmieci.
 4. Zapytanie w sprawie pobierania opłat za świadczenia medyczne przez samodzielny publiczny ZOZ, dla którego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest organem założycielskim.
 5. Zapytanie w sprawie trasy Warszawa-Ełk.
 6. Zapytanie w sprawie realizacji „Programu rozwoju turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego”.
 7. Zapytanie w sprawie możliwości zdawania egzaminu na prawo jazdy w subregionie ełckim.
 8. Zapytanie w sprawie zmniejszenia limitu bezcłowego wwożenia do Polski papierosów i alkoholu.
 9. Zapytanie w sprawie rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od 14 grudnia 2008 r.
 10. Zapytanie w sprawie wymeldowania osób skazanych prawomocnym wyrokiem eksmisji.
 11. Zapytanie w sprawie wspierania ekologicznych metod produkcji energii.
 12. Zapytanie w sprawie budowy korytarza transportowego Rail Baltica.
 13. Zapytanie w sprawie pominięcia udziału przedstawicieli samorządów lokalnych w Radzie Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 14. Zapytanie w sprawie odsprzedaży części nieruchomości nabytej wcześniej od Agencji Nieruchomości Rolnych.
 15. Zapytanie w sprawie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pytania w sprawach bieżących:

 1. Pytanie w sprawie stworzenia możliwości dziedziczenia w oparciu o testament działowy.
 2. Pytanie w sprawie sprzedaży substancji psychoaktywnych.
 3. Pytanie w sprawie bezpieczeństwa konsumentów usług turystycznych.
 4. Pytanie w sprawie małego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim.
 5. Pytanie w sprawie inwestycji kolejowych w Polsce, w tym Rail Baltica.
 6. Pytanie w sprawie Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych.
 7. Pytanie w sprawie sposobu waloryzacji emerytur.
 8. Pytanie w sprawie zabezpieczenia finansowania budowy drogi krajowej nr 16.
 9. Pytanie w sprawie wysokości kary za wycięcie drzewa bez zezwolenia.
 10. Pytanie w sprawie uchwalania regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
 11. Pytanie w sprawie braku podstaw prawnych działania ośrodków doskonalenia nauczycieli.
 12. Pytanie w sprawie rozwoju infrastruktury gazowej na terenie północno-wschodniej Polski.
 13. Pytanie w sprawie zasadności wycofania torebek foliowych na rzecz opakowań biodegradowalnych.
 14. Pytanie w sprawie trasy Warszawa-Ełk.
 15. Pytanie w sprawie możliwości wdrożenia skuteczniejszych prorodzinnych instrumentów opieki nad dzieckiem i rodziną.
 16. Pytanie w sprawie bezpieczeństwa na Wielkich Jeziorach Mazurskich.
 17. Pytanie w sprawie zmian w polskiej kolei, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programu „Tiry na tory”.
 18. Pytanie w sprawie specjalnych stref ekonomicznych we wschodniej części Polski.
 19. Pytanie w sprawie połączenia drogowego Mazur ze stolicą kraju w kontekście drogi Via Baltica.

Praca w komisjach:

Przewodniczący:

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (druk nr 3083) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 2876).

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (druk nr 3491).

Członek:

Komisja Finansów Publicznych – 370 posiedzeń: 209 projektów ustaw, 7 projektów uchwał, 40 innych przedłożeń.

Komisja Zdrowia – 202 posiedzenia: 80 projektów ustaw, 3 projekty uchwał, 36 innych przedłożeń.

Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego.

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (druk nr 284).

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1590).

Biuro poselskie do 28 lutego 2011 roku założyło 421 spraw.

Fot: http://elk.wm.pl/