Samorządy po nowemu

Już za kilkanaście dni rozpocznie się nowa kadencja samorządów terytorialnych. Nowe rady po raz pierwszy zwołane zostaną między 19 a 23 listopada.

 

Czeka nas kilka zmian:

 

Po pierwsze kadencja będzie dłuższa, trwać będzie 5 lat.

 

Po drugie pojawia się obowiązek transmisji obrad.

 

W mieście nie jest to niczym nowym, obrady zarówno komisji jak i rady można było oglądać w Internecie dzięki pracy Stowarzyszenia Adelfii

 

Nowością będzie transmisja obrad w samorządzie powiatowym. Bez problemu, w obu samorządach, będzie można pobrać nagranie do obejrzenia w innym czasie, bez konieczności oglądania „na żywo”.

 

Wreszcie bez problemu prześledzimy jak konkretny radny głosował. Imienne głosowanie będą niezwłocznie upubliczniane w Internecie. Program e-sesja, który został wdrożony zarówno w mieście jak i w powiecie umożliwi także dokładne prześledzenie każdej wypowiedzi radnego.

 

Powstanie nowa komisja – petycji, skarg i wniosków, która będzie rozpatrywała pisma od obywateli. Dotychczas skargami mieszkańców zajmowała się komisja rewizyjna. Dotychczasowe komisje w Radzie Miasta zostaną zmienione. Będzie ich też więcej.

 

Przewodniczący rady będzie miał prawo wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu – biura rady i będzie miał możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego.

 

Nie wiem, czy to coś zmieni. Moim zdaniem biura rady zarówno w mieście, jak i w powiecie pracowały bardzo dobrze

 

Obowiązkowe będzie wprowadzenie do porządku obrad rady projektu uchwały zgłoszonej przez przewodniczącego klubu radnych. Projekt będzie musiał być złożony co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem sesji. W tym trybie będzie można zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą sesję.

 

Pojawią się nowe uprawnienia kontrolne radnych. Nowi radni będą mieli prawo do uzyskiwania informacji i materiałów oraz prawo wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek miejskich.

 

W sprawach dotyczących danego samorządu właściwi radni będą mogli kierować interpelacje i zapytania odpowiednio do prezydenta, wójta, starosty czy marszałka województwa. Na odpowiedź na piśmie będzie 14 dni.

 

Od nowej kadencji po raz pierwszy wójt będzie przedstawiał radnym raport o stanie samorządu. Oznacza to coroczną debatę o stanie samorządu.  Odpowiedni raport będzie rozpatrywany podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.

 

W ełckich samorządach nie będzie obligatoryjny budżet obywatelski, co nie wyklucza jego wprowadzenia, o ile byłoby takie zapotrzebowanie ze strony mieszkańców. Mieszkańcy gminy, powiatu i województwa zyskują natomiast prawo inicjatywy uchwałodawczej.

 

W mieście nie jest to nowością, od lat dobrze działa instytucja inicjatywy lokalnej. W powiecie natomiast dotychczas nie było takich, bezpośrednich możliwości – trzeba było prosić o wsparcie radnych

 

Grupa mieszkańców występująca z inicjatywą musi liczyć: w gminie do 5 tys. mieszkańców – co najmniej 100 osób, w gminie do 20 tys. mieszkańców – co najmniej 200, a w gminach większych – co najmniej 300 osób.