Fot: wiadomosci.wp.pl

Radny może być co najwyżej ciekawy

Fot: wiadomosci.wp.pl

Zgodnie bowiem z zapisami Statutu Miasta Ełku (§ 65 ust.1) radnym przysługuje wyłącznie prawo do składania interpelacji – w sprawach ważnych dla miasta, i zapytań – w sprawach interesujących radnego.

Zapisy statutu nie są jednak lokalnym „widzi mi się”. Wynikają wprost z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym, a konkretnie art. 24 ust. 4, który mówi, że „w sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta”.

Niestety Statut Miasta Ełku nie przewiduje możliwości składania wniosków przez radnych co, według mojej oceny, utrudnia ich pracę

Jednakże inne zapisy tejże Ustawy, przykładowo:

  • art. 22. 1. „Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy”,
  • art. 21 ust. 4 „W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu”,

sugerują, iż istnieje możliwość także składania przez radnych wniosków i zapisania tego prawa w statucie gminy.

Złożyłem zatem do Przewodniczącego Rady Miasta dwa zapytania 😊

  • Czy istnieje prawna możliwość wpisania do Statutu Miasta Ełku prawa radnego do składania wniosków?
  • Jak tak, czy nie byłoby zasadnym dokonać odpowiednich zmian w Statucie Miasta Ełku?

Moim zdaniem byłoby to zasadne.