Czas rozpocząć walkę ze smogiem

Jak dużym problemem jest smog nie trzeba udowadniać. Nawet w naszym mieście, leżącym przecież na czystych Mazurach, w okresie zimowym niemal codziennie dusi nas gęsty dym wydobywający się kominów domów jednorodzinnych.

 

Niestety Rada Miasta ma ograniczone pole do popisu w tym temacie, a inicjatywa uchwałodawcza leży po stronie Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Dlatego też na dzisiejszej sesji, w imieniu klubu Dobra Wspólnego, złożyłem wniosek, aby Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie apelu dotyczącego pilnego przyjęcia przez Sejmik Województwa  Warmińsko – Mazurskiego tzw. uchwały antysmogowej regulującej zasady eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 

Uchwała sejmiku otworzy możliwości do walki ze smogiem w Ełku na poważnie, a radni z klubu Dobra Wspólnego są zdeterminowani, aby w obecnej kadencji samorządu problem ten znacznie ograniczyć

 

Konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zwalczanie chorób epidemicznych i zapobieganie negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4 Konstytucji) oraz ochrona środowiska (art. 74 ust. 2 Konstytucji). Zgodnie z Konstytucją obowiązkiem władz samorządowych Województwa Warmińsko – Mazurskiego jest podjęcie działań, które ograniczą poziom zanieczyszczenia powietrza oraz ich negatywny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko.

 

Istnieje wiele dowodów naukowych potwierdzających, że zarówno długoterminowe, jak i krótkoterminowe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi prowadzi do przedwczesnych zgonów, schorzeń układu krążenia i układu oddechowego, w tym zwiększonej liczby hospitalizacji oraz przyjęć na oddziałach ratunkowych w wyniku zawału serca oraz udaru mózgu. Dodatkowo benzo(a)piren jest substancją o silnych własnościach mutagennych i kancerogennych – przyczynia się m.in. do raka płuc.

 

Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) tj. w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu ma zdrowie ludzi lub na środowisko” Sejmik Województwa może w drodze uchwały wprowadzić „ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”. Niniejsza uchwała powinna wprowadzić także zakaz stosowania paliw, które nie spełniają wyznaczonych kryteriów jakościowych – węgla kamiennego i brunatnego, stosowane paliwa nie mogą bowiem charakteryzować się wysoką emisją zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu w trakcie spalania.

 

Zgodnie z art. 96 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska uchwała powinna określać granice obszaru, na którym wprowadza się ograniczenia lub zakazy. Niniejsza uchwała powinna dotyczyć obszaru w granicach administracyjnych województwa warmińsko – mazurskiego.