Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga (L) i minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz

Warszawa, 23.10.2007. Minister spraw zagranicznych Anna Fotyga (L) i minister rolnictwa Wojciech Mojzesowicz (P) przed posiedzeniem rz?du, w Warszawie 23 bm. Rz?d ma zaj?? si? m.in. za?o?eniami do projektu ustawy metropolitalnej, reguluj?cej status obszarów metropolitalnych wokó? du?ych miast, projektami uchwa? rz?du w sprawie uznania za nieobowi?zuj?ce niektórych dokumentów programowych z zakresu polityki gospodarczej oraz polityki rodzinnej. (kkk) PAP/Radek Pietruszka

Dodaj komentarz