Homeless man curled up under a plastic tarpaulin, asleep on the street.

Pomoc bezdomnym w Ełku

Fot: ro.elk.pl

Zbliża się zima, więc bezdomni mieszkańcy naszego miasta jak co roku będą potrzebować pomocy. Dlatego  złożyłem zapytanie dotyczące pomocy bezdomnym w Ełku w okresie jesienno – wiosennym. Oto odpowiedź.

Na terenie miasta Ełku instytucjami oferującymi pomoc osobom bezdomnym, są m. in.:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku (zapewnienie schronienia – skierowanie do placówki, pomoc w formie zasiłków pieniężnych, biletu kredytowego, odzieży, posiłku);
 2. Stołówka, działająca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku , ul. Wojska Polskiego 24 (czynna w godz. 10-12 wydawanie gorących posiłków, przyznanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnej);
 3. Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku – ul. Dąbrowskiego 3C, prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR (działalność całoroczna, placówka przeznaczona dla mężczyzn, koszt pobytu jednej osoby w placówce wynosi 28 zł/osobodzień, liczba miejsc: 39, skierowanie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnej, zawarcie kontraktu socjalnego)
 4. Schronisko im. Św. Ojca Pio w Ełku – ul. Kościuszki 27, prowadzone przez Caritas Diecezji Ełckiej (działalność całoroczna, placówka przeznaczona dla kobiet i mężczyzn, koszt pobytu jednej osoby w placówce wynosi 28 zł/osobodzień, liczba miejsc: 42, skierowanie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na podstawie decyzji administracyjnej, zawarcie kontraktu socjalnego)
 5. Ogrzewalnia im. św. Ojca Pio w Ełku – ul. Kościuszki 27, prowadzona przez Caritas Diecezji Ełckiej (działalność w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 grudnia, przez 7 dni w tygodniu od godziny 18 do 8, liczba miejsc: 10)
 6. Dom dziennego pobytu wraz ze stołówką – przy ul. Kościuszki 17, prowadzoną przez Caritas Diecezji Ełckiej, (możliwość skorzystania z posiłku – gorącej zupy, bez względu na dochód).

Dodatkowo mieszkańcy miasta Ełku, mogą mieć zapewnione schronienie w placówkach:

 1. Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – prowadzonym przez Caritas Diecezji Ełckiej (zawarte porozumienie między Starostą Ełckim, a Caritas w Ełku, na mocy, którego osoby mogą być kierowane na pobyt w placówce. Koszt pobytu jednej osoby w placówce wynosi 23 zł/osobodzień. Koszty pobytu pokrywa gmina, z której pochodzi osoba umieszczona w placówce.
 2. Ośrodku Interwencji Kryzysowej – prowadzonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Koszt pobytu osoby w placówce w całości pokrywa powiat.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy, o charakterze obowiązkowym jest udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Gmina miasto Ełk powierzyła zadanie prowadzenia schroniska i ogrzewalni dla osób bezdomnych organizacjom pozarządowym:

 1. Zadanie publiczne pt.: „Zapewnienie gotowości do przyjęcia osób bezdomnych z terenu Ełku w 2019 roku” realizowane przez Stowarzyszenie Monar finansowane w wysokości 120 000,00 zł. Zapewnienie schronienia dla 12 osób bezdomnych z terenu miasta Ełku w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 2. Zadanie publiczne pt.: „Schronisko im. Św. Ojca Pio” realizowane przez Caritas Diecezji Ełckiej, finansowane w wysokości 120 000,00 zł. Zapewnienie 11 miejsc dla osób bezdomnych z terenu miasta Ełku w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. Zadanie publiczne pt.: „Ogrzewalnia im. Św. Ojca Pio” realizowane przez Caritas Diecezji Ełckiej finansowane w wysokości 50 000,00 zł. Realizacja zadnia od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Prowadzenie ogrzewalni z 8 miejscami siedzącymi.
Fot: infoskierniewice.pl

Schroniska oferują nocleg, posiłki, odzież, a w niektórych przypadkach leki, prowadzą działania mające pomóc w odbudowaniu i umocnieniu umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym.

W formie schronienia z pomocy, w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku skorzystało odpowiednio w Schronisku MONAR – średnio 12 osób miesięcznie, w Schronisku Caritas 16 osób miesięcznie, w ogrzewalni 8-10 osób dziennie.

W placówkach poza terenem Ełku przebywały 2 osoby bezdomne, za które ośrodek refundował częściowo odpłatność za ich pobyt w schronisku.

Poza pomocą w formie schronienia w schronisku dla osób bezdomnych i ogrzewalni osoby otrzymywały wsparcie z MOPS w postaci świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.