Karta Rodziny Niepełnej – konkrety

porady-dla-samotnych-rodzicowPodczas posiedzenia ostatniej Komisji Oświaty i Rodziny Rady Miasta Ełku złożyliśmy (radni: Robert Klimowicz, Joanna Porucznik) gotowy projekt uchwały dotyczący funkcjonowania na terenie Gminy Miasta Ełku „Ełckiej Karty Rodziny Niepełnej”.

Uważamy bowiem, iż jest to grupa dotychczas często pomijana, a według wszelkich danych statystycznych najbardziej potrzebująca pomocy. W samym Ełku to ponad jedna czwarta wszystkich korzystających z różnorodnego wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W naszym mieście funkcjonują już dwie karty: Karta „Rodziny 3+”, która w swoich założeniach ma propagować pewne wzorce rodzinne oraz Karta „Seniora” zachęcająca tę grupę Ełczan do aktywności i korzystania z wielu atrakcji naszego miasta. „Ełcka Karta Rodziny Niepełnej” ma być natomiast narzędziem pomagającym samotnemu rodzicowi w wychowaniu dziecka lub dzieci. Tyle i aż tyle.

Dlatego naszym zdaniem idealnie wpisywałaby się w całościową politykę prorodzinną prowadzoną w naszym mieście.

Kto skorzysta?

„Ełcka Karta Rodziny Niepełnej” przysługuje wyłącznie osobom samotnym, które sprawują opiekę prawną nad co najmniej jednym dzieckiem (niepełnoletnim lub takim, które nie ukończyło 25 lat i nadal się uczy).

Niestety, a może słusznie, pojawiają się zarzuty, iż w obecnych czasach wiele osób żyje bez formalnego małżeństwa, w związkach nieformalnych i źle stałoby się gdyby otrzymywali pomoc, która im się nie należy. Proponujemy rozwiązanie tego problemu.

Należałoby wprowadzić dodatkowe ograniczenia. W pierwszej kolejności karta trafiłaby do osób, które już otrzymują pomoc państwa i są dobrze rozpoznane przez pracowników socjalnych – wspólnie rozliczają się z dzieckiem, pobierają zasiłek rodzinny, dodatek dla samotnych rodziców, którym przyznano zaliczkę alimentacyjną lub refundację kosztów opieki nad dzieckiem. To najbiedniejsza grupa ludzi, których dochody „ocierają się” o minimum niezbędnym do egzystencji.

Następną grupą (w zdecydowanej większości samotnych matek) jest ta, która otrzymuje alimenty, jednakże warunkiem jest ich faktyczna wypłata, a nie tylko ich zasądzenie. Są bowiem i tacy, którzy „biorą” fikcyjny rozwód ze względu właśnie na różnorodne świadczenia.

Niestety często zdarzają się przypadki, że mimo, iż alimenty są zasądzone, to nie są fizycznie wypłacane – w takich przypadkach decyzja należałaby do Prezydenta Miasta.

Myślę, że warto pamiętać, iż wszelkie świadczenia otrzymuje się na podstawie uzyskiwanego dochodu. O ile w rodzinach mających kilku członków uzyskany dochód będzie dzielony przez większą liczbę osób, to w odniesieniu np. do samotnej matki z jednym dzieckiem tylko przez dwie. Jeśli zatem ktoś zarabia trochę więcej niż minimalne wynagrodzenie, to ze względu na przekroczenie określonego progu, nie dostanie żadnego świadczenia, że o programie 500 + nie wspomnę. Dlatego oczywiście nie można im blokować dostępu do pomocy. To dla nas najważniejszy argument!

Ustaliliśmy więc, iż w pozostałych przypadkach indywidualne decyzje podejmować będzie Prezydent, ale po wydaniu opinii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy ełckiego MOPS-u to naprawdę dobrzy fachowcy i jesteśmy przekonani, że poradzą sobie z analizą tego kto powinien otrzymać wsparcie, a kto nie.

Podobnie dzieje się także i w innych dziedzinach, w których udzielana jest w mieście pomoc. Najlepszym tego przykładem są wnioski o przydział mieszkań socjalnych. To komisja musi stwierdzić, kto na taką pomoc zasługuje, a kto np. „kombinuje”. Dobre i czytelne zasady regulaminowe (które już niedługo mamy nadzieje będą, bo zaproponowaliśmy ich zmianę), wywiad ze środowiska, wizyta u wnioskodawcy, a przede wszystkim wiedza i ogromne doświadczenie pracowników MOPS-u sprawią, że błędne decyzje zdarzać się będą bardzo rzadko.

Ponadto karta byłaby imienna i przyznawana na okres jednego roku – tak, aby można było raz do roku weryfikować wnioskodawców.

Do czego uprawniałaby Ełcka Karta Rodziny Niepełnej?

Naszym zdaniem powinna się ona różnić od dwóch poprzednich i koncentrować się przede wszystkim na pomocy w wychowaniu dzieci. Według projektu uchwały  „Ełcka Karta Samotnego Rodzica” uprawniałaby do:

  • Pierwszeństwa w przyjęciu dziecka do żłobka, przedszkola, świetlicy szkolnej w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Aktualnie otrzymuje się dodatkowe punkty przy naborze do przedszkoli. Naszym zdaniem decyzja powinna być w tym przypadku podejmowana od razu.

  • 25 proc. zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk.

Dokładnie taką samą pomoc mają już w Ełku rodziny wielodzietne.

  • Pomocy w wysokości 50 proc. zakupu posiłku lub żywności w szkołach i przedszkolach, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.

Jest obecnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o zmniejszenie opłaty za obiady w szkołach, niemniej jesteśmy zdania, że dla właścicieli karty powinno to działać „z automatu”.

  • 50 proc. zniżki/ulgi za zajęcia pozalekcyjne na korzystanie z oferty publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ełk.
  • Dofinansowania w wysokości 25 proc. do zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe na terenie Gminy Miasto Ełk.
  • 50 proc. zniżki/ulgi na korzystanie z oferty miejskich jednostek organizacyjnych dotyczących organizowanych półkolonii.
  • Bezpłatnej porady psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Samotnych rodziców, którzy często zmagają się nie tylko z problemami finansowymi, ale także wychowawczymi (praca zarobkowa oznacza często brak czasu dla dzieci) – dlatego koniecznie należy wspomóc ich w procesie edukacyjnym i wychowawczym ich dzieci.

  • Braku opłaty z tytułu posiadanego psa.
  • Ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej.

Tak, aby pomóc w ograniczeniu wydatków przy niewielkich dochodach. Pamiętajmy, iż samotnym rodzicom jest trudniej, muszą więc szukać wsparcia u innych i znaleźć sposoby na to, żeby życie przynajmniej ich dzieci stało się łatwiejsze o ile to tylko możliwe.